เทศกาลวะเรไทไซ อุวะจิมะ อุชิโอนิ

(和霊大祭・うわじま牛鬼まつり)

เอฮิเมะ, จงัหวดัเอฮิเมะ

All Day Join Chugoku Shikoku

ข้อมูลเทศกาล

“เทศกาลวะเรไทไซ อุวะจิมะ อุชิโอนิ” จดั ข้ึนเป็ นเวลา 3 วนั ระหวา่ งวนั ท่ี 22 ถึง 24 กรกฏาคมของทุกปี และถือเป็ น

หน่ึงในเทศกาลยงิ่ ใหญ่ของภูมิภาคชิโกกุ
ในวนัท่ี22ซ่ึงเป็นวนัแรกของเทศกาลจะเริ่มตน้งานอยา่งครึกคร้ืนดว้ย“อุวะจิมะคาร์นิวาล”บริเวณคิสะอิยะโร้ด
และอุชิโอนิสตรีทเพ่ือใหเ้หล่าวยัรุ่นไดเ้ตน้ รากบั บทเพลงภายใตก้ารดูแลของคุณอุซะกิริวโด

จากน้นั ในวนั ท่ี 23 เด็กๆจะพากนั แห่อุชิโอนิหรือเทพเจา้ ววั ขนาดจิ๋วในพาเหรดบรรยากาศน่ารัก มีการ “แข่งขนั เตน้
ระบาอุวะจิมะ” ท่ีแลดูคึกคกั เหมือนเทศกาลประเทศเขตร้อน และ “การจุดดอกไมไ้ ฟเหนือทอ้ งทะเล” จากอ่าวอุวะจิ
มะสุดทา้ยในวนัท่ี24จะมีขบวน“พาเหรดววัยกัษต์วัใหม่”ซ่ึงถือเป็นไฮไลทข์องเทศกาลในช่วงเยน็จะมีพิธีปิดทา้ย
เทศกาลดว้ยการปะทะหรือ“ฮะชิริโคมิ”ซ่ึงจะเริ่มแห่ซุม้ไปตามแมน่้าสุกะคะวะดา้นหนา้ศาลเจา้วะเรจากน้นัเหล่า
วยั รุ่นจะช่วงชิงยนั ตก์ ระดาษที่ผกู ไวบ้ นเสาไมไ้ ผซ่ ่ึงปักอยกู่ ลางน้าท่ามกลางการจุดดอกไมไ้ ฟข้ึนฟ้ าและแสงไฟจาก
ขบวนคบเพลิง 

001 Re01 Ehime Ushioni Top (補正済み)

กิจกรรมภายในงาน

1. ชม“อุชิโอนิ(ววัยกัษ)์”พระเอกของงาน!

001 Re02 Ehime Ushioni To Do1 (補正済み)

ววั สูง 5-6 เมตรสร้างจากโครงไมไ้ ผแ่ ละคอสูงตระหง่านจากกิ่งไม้ ประกอบเขา้ กบั หนา้ กากที่ดูน่าเกรงขามและ
หางยาวจากฝักดาบ ทวั่ ตวั ประดบั ขนจากใบปาลม์ หรือคลุมดว้ ยผา้ สีแดง ระหวา่ งจดั ขบวนแห่ วยั รุ่นหลายสิบ
คนจะยกเจา้ ววั ยกั ษข์ ้ึนโยกส่ายคอยาวๆตามเสียงเพลงจากขลุ่ยไมไ้ ผห่ รือที่เรียกวา่ “บูยาเระ”ซ่ึงเป่าโดยเด็กๆ
และเดินแห่ไปทวั่ เมือง พร้อมสอดส่ายหวั เขา้ ไปตามบา้ นเรือนเพื่อช่วยขบั ไล่ความชวั่ ร้าย

อุชิโอนิกวา่ 20 ตวั จะยา่ งกรายไปรอบพ้ืนที่จดั งานอยา่ งทรงพลงั 

2. เพลิดพลินกบั ดอกไมไ้ ฟที่ลอยข้ึนเหนือทอ้ งทะเลและผนื น้าอยา่ งตระการตา

001 Re03 Ehime Ushioni To Do2 (補正済み)

ระหวา่งเทศกาลจะมีการจุดดอกไมไ้ฟติดต่อกนั 2คืนอยา่พลาดชมดอกไมไ้ฟที่ถูกจุดข้ึนเหนือทอ้งทะเลและผืนน้า!
ยงิ่ เขา้ ใกลส้ ถานที่จดั งาน ก็ยงิ่ ไดแ้ หงนมองดอกไมไ้ ฟขนาดมหึมาจนรู้สึกเมื่อยคอกนั เลยทีเดียว

ดอกไมไ้ฟบนทะเล(ภายในอ่าวอุวะจิมะ) 23ก.ค. 20.40น.เป็นตน้ไป
ดอกไมไ้ฟบนทอ้งฟ้า(ลานออกกาลงักายสวนสาธารณะมะรุยะมะ)24ก.ค. 20.40น.เป็นตน้ไป 

3. สมั ผสั ความมุ่งมนั่ ของชาวอุวะจิมะท่ามกลางบรรยากาศที่เหมือนความฝัน

001 Re04 Ehime Ushioni To Do3 (補正済み)

ในค่าคืนวนัสุดทา้ยจะมีพิธีที่เรียกวา่“ฮะชิริโคมิ”หรือการประชนัหนา้ซุม้แห่ขนาดใหญ่3หลงัและขบวนแห่อีก
หลากหลายรูปแบบจะเดินลงไปในแม่น้าที่สะทอ้ นแสงไฟจากโคมและคบเพลิงท่ามกลางเสียงกลองของเทศกาล
เม่ือซุม้ แห่มารวมตวั กนั รอบแท่นไมไ้ ผศ่ กั ด์ิสิทธ์ิเหล่าวยั รุ่นจะพากบั ปีนข้ึนเสาไมไ้ ผ่เบียดเสียดแยง่ ชิงยนั ต์
กระดาษหรือ“โกะเฮ”ท่ีผกูไวด้า้นบนเสาจนเกิดเป็นช่วงเวลาที่น่าประทบัใจและทรงพลงัถือเป็นบรรยากาศของ
ค่าคืนในฤดูร้อนที่เหมือนอยใู่นความฝันและหาดูไดย้ากในภูมิภาคอ่ืนของญี่ปุ่น

คุณสามารถเขา้ ร่วมขบวนฮะชิริโคมิหรือกลุ่มคบเพลิงได้ (ตอ้ งสมคั รเขา้ ร่วมล่วงหนา้ ) 

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันจันทร์ที่ 22 – วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2019
  จดัเป็นประจาในวนัที่22-24กรกฎาคมของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ใจกลางอาเภออุวะจิมะ
  คิสะอิยะโร้ด (ยา่ นการคา้ ) และอชุ ิโอนิสตรีท (ถนนดา้ นหนา้ หอวฒั นธรรม)
  ศาลเจา้วะเร ฯลฯ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ คุณสามารถเขา้ ร่วมขบวนฮะชิริโคมิหรือกลุ่มคบเพลิงได้ (ตอ้ งสมคั รเขา้ ร่วมล่วงหนา้ )
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีเอกสารเฉพาะเก่ียวกบั เทศกาล
 • ข้อมูล Wi-Fi มีใหบ้ริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีใหบ้ริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://ushioni.gaina.ne.jp/ 

 • SNS

  Facebook:  https://www.facebook.com/uwajimaushioni/

  twitter:  https://twitter.com/ushioni_matsuri 

 • ตดิต่อสอบถาม คณะกรรมการจดังานเทศกาลอุวะจิมะอุชิโอนิ

  หอการคา้อุวะจิมะ 0895(22)5555
  สมาคมการท่องเที่ยวอาเภออุวะจิมะ 0895 (22) 3934
  แผนกส่งเสริมการคา้ และการท่องเที่ยวอาเภออุวะจิมะ 0895 (24) 1111

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

มีการจากดั พ้ืนที่การจราจรในวนั งาน

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทาง
(สถานีที่ใกลท้ ี่สุด) สถานีรถไฟJRอุวะจิมะ/อุวะจิมะบสั เซ็นเตอร์
(วธิ ีการเดินทางจากสนามบิน)
เดนิทางด้วยรถไฟ

นงั่รถบสัประมาณ20นาทีจากจากสนามบินมตัซึยามะถึงสถานีรถไฟJRมตัซึยามะจากน้นัต่อรถไฟสายด่วนJR“อุ วะกะอิ” จนถึงสถานีอุวะจิมะ ใชเ้ วลาประมาณ 1 ชม. 20 นาที
เดนิทางด้วยรถยนต์
เดินทางดว้ยรถยนตจ์ากสนามบินมตัซึยามะถึงอาเภออุวะจิมะใชเ้วลาประมาณ1ชม.30นาที

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!