7 Oct
8 Oct

เทศกาลคิชิวะดะ ดันจิริ

อำเภอคิชิวะดะ, โอซาก้า

Over 100 Years All Day See Kansai

อำเภอคิชิวะดะและ "เทศกาลดันจิริ" มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งแบบที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้จาก...

READ MORE

อำเภอคิชิวะดะและ "เทศกาลดันจิริ" มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งแบบที่คุณไม่ส...

READ MORE
22 Oct

เทศกาลจิได

อำเภอเกียวโต, เกียวโต

Over 100 Years Afternoon See Kansai

"เทศกาลจิได" เป็น 1 ใน 3 เทศกาลยิ่งใหญ่ของกรุงเกียวโตควบคู่กับเทศกาลอาโออิ และเทศกาลกิออน เทศกาลมีจุ...

READ MORE

"เทศกาลจิได" เป็น 1 ใน 3 เทศกาลยิ่งใหญ่ของกรุงเกียวโตควบคู่กับเทศกาลอาโออิ และเท...

READ MORE
17 Oct
18 Oct

เทศกาลชิระฮิเกะทะวะระจินจะ โดบุโรกุ

อำเภอคิสุกิ, โออิตะ

Afternoon Join Kyushu

ปัจจุบัน มีโรงกลั่นเหล้าไม่กี่แห่งในประเทศญี่ปุ่นที่ยังคงผลิตเครื่องดื่มที่เรียกว่า "โดบุโรกุ" เทศกา...

READ MORE

ปัจจุบัน มีโรงกลั่นเหล้าไม่กี่แห่งในประเทศญี่ปุ่นที่ยังคงผลิตเครื่องดื่มที่เรียก...

READ MORE
4 Oct
6 Oct

เทศกาลนิฮงมัตซึโนะโจจิน

อำเภอนิฮงมัตซึ, ฟุกุชิมะ

Over 100 Years All Day See Tohoku

"เทศกาลนิฮงมัตซึโนะโจจิน" เป็นเทศกาลประจำปีของศาลเจ้านิฮงมัตซึซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 350 ปีและได้รับก...

READ MORE

"เทศกาลนิฮงมัตซึโนะโจจิน" เป็นเทศกาลประจำปีของศาลเจ้านิฮงมัตซึซึ่งมีอายุเก่าแก่ก...

READ MORE
7 Oct

เทศกาลนิว

ตำบลฮิดะกะกะวะ, วะกะยะมะ

Over 100 Years All Day See Kansai

เทศกาลนิวมีอายุยาวนานกว่า 200 ปีและมีอีกชื่อหนึ่งว่า "เทศกาลหัวเราะ (วะระอิมัตซึริ)" เนื่องจากเป็นเท...

READ MORE

เทศกาลนิวมีอายุยาวนานกว่า 200 ปีและมีอีกชื่อหนึ่งว่า "เทศกาลหัวเราะ (วะระอิมัตซึ...

READ MORE

LATEST VIDEO