5 Oct
6 Oct

เทศกาลเบงเค

อำเภอทะนะเบะ, จังหวัดวะกะยะมะ

Night Kansai

"เบงเค" คือบุคคลในประวัติศาสตร์ราว 800 ปีก่อนและยังคงมีหลักฐานหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันจำนวนมากในฐานะนั...

READ MORE

"เบงเค" คือบุคคลในประวัติศาสตร์ราว 800 ปีก่อนและยังคงมีหลักฐานหลงเหลืออยู่ในปัจจ...

READ MORE
4 Oct
6 Oct

เทศกาลนิฮงมัตซึโนะโจจิน

อำเภอนิฮงมัตซึ, ฟุกุชิมะ

Over 100 Years All Day See Tohoku

"เทศกาลนิฮงมัตซึโนะโจจิน" เป็นเทศกาลประจำปีของศาลเจ้านิฮงมัตซึซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 350 ปีและได้รับก...

READ MORE

"เทศกาลนิฮงมัตซึโนะโจจิน" เป็นเทศกาลประจำปีของศาลเจ้านิฮงมัตซึซึ่งมีอายุเก่าแก่ก...

READ MORE
6 Oct
8 Oct

เทศกาลนาฮะโอสึนะฮิกิ การแข่งขันชักเย่อเชือกยักษ์แห่งนาฮะ

อำเภอนาหะ, โอกินะวะ

Over 400 Years Afternoon Join Okinawa

เชื่อกันว่าเทศกาลนาฮะโอสึนะฮิกิ หรือการแข่งขันชักเย่อเชือกยักษ์แห่งนาฮะเริ่มต้นในปี 1450 ถือเป็นเทศก...

READ MORE

เชื่อกันว่าเทศกาลนาฮะโอสึนะฮิกิ หรือการแข่งขันชักเย่อเชือกยักษ์แห่งนาฮะเริ่มต้นใ...

READ MORE
7 Oct
8 Oct

เทศกาลคิชิวะดะ ดันจิริ

อำเภอคิชิวะดะ, โอซาก้า

Over 100 Years All Day See Kansai

อำเภอคิชิวะดะและ "เทศกาลดันจิริ" มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งแบบที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้จาก...

READ MORE

อำเภอคิชิวะดะและ "เทศกาลดันจิริ" มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งแบบที่คุณไม่ส...

READ MORE
17 Oct
18 Oct

เทศกาลชิระฮิเกะทะวะระจินจะ โดบุโรกุ

อำเภอคิสุกิ, โออิตะ

Afternoon Join Kyushu

ปัจจุบัน มีโรงกลั่นเหล้าไม่กี่แห่งในประเทศญี่ปุ่นที่ยังคงผลิตเครื่องดื่มที่เรียกว่า "โดบุโรกุ" เทศกา...

READ MORE

ปัจจุบัน มีโรงกลั่นเหล้าไม่กี่แห่งในประเทศญี่ปุ่นที่ยังคงผลิตเครื่องดื่มที่เรียก...

READ MORE

LATEST VIDEO