เทศกาลแห่งดวงดาว (โฮชิมัตซึริ)

(星まつり)

โตเกียว, เขตฮิโนะ

Night See Tokyo

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลจัดขึ้นในวันกลางฤดูหนาวที่มีช่วงกลางวันสั้นที่สุดในรอบปี ชาวญี่ปุ่นถือว่า "วันที่กลางคืนยาวนานที่สุด" คือ "ช่วงเวลาที่ชีวิตใกล้สิ้นสุด" และเข้าใกล้ความตาย ตั้งแต่สมัยโบราณจึงมีพิธีอธิษฐานและสะเดาะเคราะห์ให้แคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บหรือภัยพิบัติทั้งปวง รวมถึงมีประเพณีกินเลี้ยงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ เทศกาลแห่งดวงดาวที่จัดขึ้นในวัดทะคะฮะตะฟุโดซงคงโกจิจะประกอบพิธีตามความเชื่อในพุทธศาสนาเพื่ออธิษฐานให้ปราศจากโรคภัยและเคราะห์ร้ายในปีที่จะมาถึงด้วย ดวงดาวในเทศกาลนี้มิได้หมายถึงดาวบนฟ้า แต่หมายถึง "ดาวประจำตัว" ที่แต่ละคนจะมีติดตัวตามวันเดือนปีเกิด พิธีกรรมนี้จะใช้แผนที่ดาราศาสตร์ที่เรียกว่า "โฮชิมันดะระ" เพื่อก่อกองไฟศักดิ์สิทธิ์บวงสรวงเทพเจ้า ของบวงสรวงที่เผาลงในกองเพลิงนั้นจะกลับคืนสู่สรวงสวรรค์พร้อมเปลวไฟและควัน ถือเป็นพิธีอธิษฐานกับดวงดาวประจำตัวให้ผู้สักการะพบกับความสุขในปีใหม่ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสวดมนต์ที่ยาวนาน ผู้ประกอบพิธีจะแจกอุด้งกลางฤดูหนาวให้ผู้ร่วมงานเพื่อสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายที่หนาวเหน็บ

133 Reh Hoshimatsuri

Things to do

1. พระ "โอฟุโดซัง" ผู้เป็นที่รัก

133 Re1 1 Hoshimatsuri
133 Re1 2 Hoshimatsuri

พระฟุโดเมียวโอหรือที่นิยมเรียกกันว่า "โอะฟุโดซัง" เป็นพระโพธิสัตว์ปางหนึ่ง ดาบในมือขวาช่วยปัดเป่ากิเลสตัณหาของมวลมนุษย์ ส่วนเชือกในมือซ้ายช่วยดึงผู้คนที่หลงอยู่ในกิเลสให้หลุดพ้น ภายในวัดทะคะฮะตะฟุโดซงคงโกจิเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปฟุโดเมียวโอน้ำหนักรวมกว่า 1,100 กก. เทศกาลแห่งดวงดาวจะจัดขึ้นเบื้องหน้าพระพุทธรูปองค์นี้

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2018 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
  *จัดเป็นประจำทุกปีช่วงเย็นของวันกลางฤดูหนาว
 • พนื้ทจี่ดังาน ภายในวิหารพระโพธิสัตว์ฟุโด วัดทะคะฮะตะฟุโดซง
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมสักการะและเขียนป้ายอธิษฐานได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  www.takahatafudoson.or.jp

 • ตดิต่อสอบถาม วัดทะคะฮะตะฟุโดซง คงโกจิ
  042-591-0032

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ห้ามสวมหมวกและถ่ายภาพภายในวิหาร

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่เขตฮิโนะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟสายเคโอหรือทะมะโมโนเรล : สถานีทะคะฮะตะฟุโด

พื้นที่จัดงาน
ที่อยู่ : 733 ทะคะฮะตะ เขตฮิโนะ จังหวัดโตเกียว
เดินจากสถานีทะคะฮะตะฟุโดประมาณ 3 - 5 นาที

Makoto Terauchi
Writer
Born in Hyogo. My morning routing is reading MANAGA 30 min.

WHAT'S GOING ON?