เทศกาลเคนคะไซ

(献菓祭)

เกียวโต, อำเภอเกียวโต

Caution ! Afternoon See Kansai

ข้อมูลเทศกาล

ขนมโบราณของประเทศญี่ปุ่นจะมารวมตัวกันที่ศาลเจ้าเฮอันจินกู "เทศกาลเคนคะไซ" คือเทศกาลรวบรวมขนมสำหรับถวายเทพเจ้าประมาณ 150 ชิ้นจากทั่วประเทศ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 1973 เพื่ออธิษฐานให้อุตสาหกรรมผลิตขนมเจริญรุ่งเรือง ภายในงานจะเน้นขนมที่มาจากเกียวโตเป็นหลัก แต่ก็มีขนมตั้งแต่ฮอกไกโดไปจนถึงคิวชูมารวมตัวกัน หากท่านไม่ได้เดินทางไปเที่ยวทั่วประเทศญี่ปุ่น ก็คงไม่มีโอกาสเห็นขนมมากมายเหล่านี้ ขนมบางส่วนมีจำหน่ายภายในงาน แต่บางส่วนก็ใช้สำหรับจัดแสดงเท่านั้น อย่าพลาดหาซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไป เทศกาลนี้จะจัดแสดงขนมซึ่งถือเป็นงานฝีมือ บ้างทำเป็นรูปดอกไม้ รูปนก และทัศนียภาพต่าง ๆ อย่างโดดเด่นและมีมิติ ถือเป็นศิลปะเก่าแก่ของญี่ปุ่น ชิ้นงานสีสันสดใสและสมจริงเหล่านี้สะท้อนฝีมือของช่างที่ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญ โดยทั่วไป ท่านอาจสัมผัสขนมผ่านการลิ้มรส แต่งานนี้เราจะได้สัมผัสผ่านทางสายตา

119 Reh Kenkasai

Things to do

1. ศิลปะการผลิตขนมญี่ปุ่นดั้งเดิมที่รับรู้ได้ด้วยสายตา

119 Re1 1 Kenkasai

ก่อนและหลังช่วงเทศกาลเคนคะไซจะมีการจัด "นิทรรศการขนม" ขนมชื่อดังกว่า 150 ชิ้นจากทั่วประเทศจะมารวมตัวกันในพื้นที่จัดนิทรรศการ และส่วนที่น่าจับตามองคือขนมกลุ่มที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้า การประดิษฐ์ขนมได้สะท้อนทักษะความชำนาญของช่างฝีมือญี่ปุ่นเอาไว้และถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น

2. เยี่ยมชมศาลเจ้าเฮอันจินกูที่เปลี่ยนโฉมไปทุกฤดูกาล!

119 Re2 1 Kenkasai

เที่ยวศาลเจ้าเฮอันจินกูไปพร้อมกับชมเทศกาล ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเกียวโต เป็นศาลเจ้าที่โด่งดังเนื่องจากอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ วิหารและเสาโทริอิขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านบนพื้นที่กว้างขวาง ทั้งสี่ฤดูกาลมีดอกไม้ผลัดเปลี่ยนกันบานสะพรั่ง ผสมผสานความงามทางธรรมชาติได้อย่างลงตัว อยากให้ทุกท่านลองสัมผัสว่าในช่วงเทศกาล ศาลเจ้าจะมีรูปโฉมแบบใด

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน เทศกาลเคนคะไซ : วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019 : 15.00 น. เป็นต้นไป
  นิทรรศการขนม : วันเสาร์ที่ 23 - วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2019 : 9.00 - 16.00 น. (*วันที่ 25 ถึงเวลา 15.00 น.)
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าเฮอันจินกู
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ เฉพาะเยี่ยมชมเท่านั้น
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.heianjingu.or.jp

 • ตดิต่อสอบถาม 075-761-0221

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ห้ามสัมผัสสิ่งของที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอเกียวโต

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟใต้ดินสายโทไซ สถานี "ฮิกะชิยะมะ"

(ป้ายรถบัสที่ใกล้ที่สุด)
รถบัสประจำเมือง ป้าย "พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอกะสะกิ - หน้าศาลเจ้าเฮอันจินกู"

การเดินทางสู่พื้นที่จัดงาน
ศาลเจ้าเฮอันจินกู (โอกะสะกินิชิเท็นโนโจ อำเภอซะเกียว จังหวัดเกียวโต)
เดินจากสถานีฮิกะชิยะมะประมาณ 10 นาที
เดินจากป้ายรถพิพิธภัณฑ์ศิลปะโอกะสะกิ - หน้าศาลเจ้าเฮอันจินกูประมาณ 5 นาที

Makoto Terauchi
Writer
Born in Hyogo. My morning routing is reading MANAGA 30 min.

WHAT'S GOING ON?