เทศกาลอะกะสะกิ

(赤崎祭り)

มิเอะ, อำเภอโทบะ

Over 400 Years Night See Kansai

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี เปรียบเหมือนการเริ่มต้นฤดูร้อนของโทบะ ชาวบ้านนิยมเรียกเทศกาลอย่างคุ้นเคยว่า "อะกะสะกิซัง" และมีฉายาว่าเป็น "เทศกาลยุกะตะ" เนื่องจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากนิยมสวมใส่ชุดยุกะตะมาเทศกาล

ในอดีต สมัยที่ชุมชนเกิดโรคระบาด มีเรื่องเล่าว่าคครอบครัวที่นำกิ่งสนภายในเขตศาลเจ้าไปแขวนบริเวณประตู สามารถผ่านพ้นอุปสรรคดังกล่าวมาได้ ประเพณีการแขวนกิ่งสนจึงยังได้รับการสืบทอดมาถึงปัจจุบัน
ระหว่างเทศกาล จะมีร้านแผงลอยมากมายตั้งเรียงรายตั้งแต่บริเวณศาลเจ้าไปจนถึงนะกะโนโค คราคร่ำไปด้วยผู้เข้าร่วมงานช่วงเย็น มาลองเพลิดเพลินไปกับเทศกาลบรรยากาศครึกครื้นด้วยกัน

039 Reh Mie Akasaki Top (補正済み)

Things to do

1. สวมชุดยุกะตะไปร่วมเทศกาลกัน!

039 Re1 1 Mie Akasaki To Do(補正済み)

ผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากสวมชุดยุกะตะไปเข้าร่วมงาน จนได้รับฉายาว่าเป็น "เทศกาลยุกะตะ" ในช่วงเย็น เหล่าผู้เข้าร่วมงานในชุดยุกะตะจะเพลิดเพลินกับรถเข็นขายสินค้าและอาหารที่มาออกร้านกว่า 100 หลัง ลองสวมชุดยุกะตะไปร่วมงานให้ได้นะ!

2. ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของโทบะ

บริเวณทางเข้าศาลเจ้าจะมีจุดจำหน่ายกิ่งสนเพื่อปัดเป่าโชคร้าย เชื่อกันมาตั้งแต่อดีตว่าหากนำกิ่งสนนี้ไปแขวนบริเวณประตูศาลเจ้า จะช่วยให้คลาดแคล้วจากโรคระบาดได้ ปัจจุบัน ก็ยังคงมีกิ่งสนแขวนประดับอยู่ ไม่ว่าใครก็สามารถเลือกซื้อกิ่งต้นสนได้ แต่การนำออกไปต่างประเทศอาจถูกตรวจสอบ กรุณาระมัดระวัง

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019
  จัดเป็นประจำในวันเดิมทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าอะกะสะกิ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่อนุญาต
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ สามารถใช้ห้องน้ำบริเวณร้านโทบะไดโชยะคะโดยะได้
 • เวบ็ไซต์

  http://tobakanko.jp/

 • SNS

  https://www.facebook.com/koitoba

 • ตดิต่อสอบถาม แผนกส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอโทบะ
  0599-25-1157

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ไม่ว่าใครก็สามารถเลือกซื้อกิ่งต้นสนได้ แต่การนำออกไปต่างประเทศอาจถูกตรวจสอบ กรุณาใช้ความระมัดระวัง

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอโทบะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีอะกะสะกิ รถไฟคินเท็ตซึ สายชิมะ

พื้นที่จัดงาน
ที่อยู่ : ศาลเจ้าอะกะสะกิ 4 โทบะ อำเภอโทบะ
เดินจากสถานีอะกะสะกิประมาณ 5 นาที

รถบัสคะโมเมะ (มุ่งหน้าสู่อิจิกะ, มุ่งหน้าสู่คุสะกิ, สายโอฮะมะ -อะระชิมะ, สายโอฮะมะ - คัมโปะ/โควะกิเอ็น) 
ลงป้ายหน้าศาลเจ้าอะกะสะกิ
เดินจากป้ายหน้าศาลเจ้าอะกะสะกิต่อ ถึงทันที

Toshiki Nakamura
Writer
Loving Japanese anime and video games who grow up with Otaku culture.

WHAT'S GOING ON?