เทศกาลโอฟุเนะ

(御船祭)

นะกะโนะ, อำเภออะสุมิโนะ

Over 100 Years Afternoon See Chubu

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลประจำปีของศาลเจ้าโฮดะกะ จัดขึ้นทุกวันที่ 26 - 27 กันยายน เชื่อกันว่าจัดอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 300 ปี เพื่ออธิษฐานให้บ้านเมืองสงบสุข พืชพรรณอุดมสมบูรณ์ และขอพรให้ชาวเมืองพบเจอแต่ความรุ่งเรือง 

เทศกาลวันแรกเริ่มในเวลา 20.00 น. บริเวณศาลเจ้าและทั่วเมืองจะประดับประดาตุ๊กตาโฮดะกะบนซุ้มแห่ที่เรียกว่า "โอฟุเนะ" (แปลตรงตัวหมายถึง "เรือ") และจัดแสดงเอาไว้ แต่ละซุ้มเกิดขึ้นจากทักษะและภูมิปัญญาที่สั่งสมมาแต่โบราณ ตุ๊กตาโฮดะกะแต่ละตัวก็ถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างปราณีตให้มีสีหน้าแตกต่างกันเพื่อถ่ายทอดฉากประวัติศาสตร์และตำนานเทพของญี่ปุ่น เทศกาลหลักเริ่มต้นเวลา 15.00 น.ของวันที่ 27 ซุ้มโอฟุเนะ 5 หลังจะเคลื่อนที่ไปรอบเมืองและเข้าปะทะกับซุ้มอื่นอย่างดุเดือด แนะนำให้จับตาชมซุ้มโอฟุเนะที่เหล่าชาวเมืองตั้งใจสร้างบวงสรวงด้วยแรงศรัทธา

066 Reh Ohune Matsuri

Things to do

1. ซุ้มโอฟุเนะงามสง่า ตุ๊กตาโฮดะกะแสนปราณีต

066 Re1 1 Ohune Matsuri

ช่วงคืนก่อนเทศกาลหลักในวันที่ 26 แต่ละพื้นที่จะจัดแสดงตุ๊กตาโฮดะกะตามฉากประวัติศาสตร์และตำนานเทพโบราณ โดยสร้างสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญาและเทคนิคที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างปราณีต แต่ละตัวเป็นงานฝีมือและเต็มเปี่ยมไปด้วยสีหน้าสมจริงราวกับจะเคลื่อนไหวออกมา!

2. ปะทะซุ้มโอฟุเนะอย่างดุเดือด!

066 Re2 1 Ohune Matsuri

ระหว่างวันเทศกาลหลักในวันที่ 27 ซุ้มโอฟุเนะจะเคลื่อนที่ไปรอบเมือง หลังจากนั้นจะพุ่งเข้าปะทะกันอย่างดุเดือด ซุ้มโอฟุเนะมีทั้งหมด 5 หลัง แบ่งเป็นซุ้มเด็ก 3 หลังและซุ้มผู้ใหญ่ 2 หลัง ซุ้มที่นำมาปะทะกันคือซุ้มผู้ใหญ่ที่มีความสูง 6 เมตร ยาว 12 เมตร อย่าพลาดชมความยิ่งใหญ่และทรงพลังนี้!

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันพฤหัสบดีที่ 26 -วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2019
  จัดเป็นประจำในวันที่ 26 -27 กันยายนของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าโฮดะกะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าชมและร่วมสักการะได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.hotakajinja.com/

 • ตดิต่อสอบถาม ศาลเจ้าโฮดะกะ
  0263-82-2003

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

อย่าเข้าใกล้ซุ้มขณะมีการปะทะ กรุณาชมจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภออะสุมิโนะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)

รถไฟ JR สายโออิโตะ สถานีโฮดะกะ

พื้นที่จัดงาน

ศาลเจ้าโฮดะกะ

ที่อยู่ : 6079 โฮดะกะ อำเภออะสุมิโนะ จังหวัดนะกะโนะ

เดินจากสถานี JR โฮดะกะ 3 นาที

Toshiki Nakamura
Writer
Loving Japanese anime and video games who grow up with Otaku culture.

WHAT'S GOING ON?