เทศกาลโอชิโรอิ

(おしろい祭り)

ฟุกุโอกะ, อำเภออะสะกุระ

Over 400 Years Afternoon See Kyushu

ข้อมูลเทศกาล

ตามตำนานที่เล่าขานมาในท้องถิ่น ชาวบ้านเรียกศาลเจ้าโอยะมะสึมิว่า "เทพแห่งภูเขา (ยะมะโนะคะมิ)" เทพเจ้ายะมะโนะคะมิองค์นี้เป็นเทพหญิง และการแต่งหน้าของเทพดังกล่าวเรียกว่าการทาโอชิโรอิ (ทาหน้าเป็นสีขาว) จึงมีการเปรียบเทียบ "ชิโทกิ" หรือน้ำข้าวที่ทำมาจากข้าวใหม่กับผงทาหน้าสีขาวของเทพเจ้า และนำมาทาหน้าเพื่อขอบคุณเทพเจ้าที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์มาสู่ท้องถิ่น ถือเป็นเทศกาลที่หาชมได้ยากในประเทศญี่ปุ่น

นับตั้งแต่เวลาช่วงบ่ายของวันเทศกาลเป็นต้นไป นักบวชในศาลเจ้าจะเริ่มทำพิธีอธิษฐานขอบคุณธรรมชาติ อ่านบทสวดมนต์ ปัดเป่ารังควาน ภายในวิหารจะตั้งที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารสำหรับชาวบ้านในชุมชน ผู้รับผิดชอบในการทำพิธีจะถือภาชนะสีขาวซึ่งใส่ชิโทกิเอาไว้ จากนั้น ผู้นำนักบวชจะเริ่มทาหน้าสีขาวก่อนคนอื่นเพื่อทำนายความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหารในปีถัดไปจากลักษณะสีที่ติดทน และห้ามล้างสีออกจนกว่าจะถึงบ้าน เชื่อกันว่าหากใส่ลงไปในไฟจะเกิดเพลิงไหม้ ต้องนำไปผสมอาหารวัวหรือม้าแล้วดื่มเพื่อป้องกันโรคภัยอันตรายทั้งปวง

115 Reh Osiroi Matsuri

Things to do

1. เยี่ยมชมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมานานกว่า 400 ปี!

115 Re1 1 Osiroi Matsuri

ศาลเจ้าโอยะมะสึมิโอบล้อมด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติบริเวณภูเขาฮะกิโอยะมะ นักท่องเที่ยวจะรู้สึกขอบคุณในความยิ่งใหญ่ดังกล่าว

เตรียมเครื่องแต่งกายพร้อมรับอากาศหนาว แล้วเข้าเยี่ยมชมพิธีกรรมด้วยกัน!

2. ทาหน้าสีขาวแล้วทำนายเรื่องราวปีหน้า!

115 Re2 1 Osiroi Matsuri

นักท่องเที่ยวก็ลองเข้ารับการทาหน้าขาวได้ เชื่อกันว่าหากติดบนผิวดี จะยิ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ และจะมีเรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นในปีหน้า!

หากมาสักการะศาลเจ้าและร่วมทาหน้าขาวทุกปี ใบหน้าจะผุดผ่องเหมือน "ผิวโมจิ" และเชื่อว่าจะมีอายุยืนยาว

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018
  จัดเป็นประจำทุกวันที่ 2 ธันวาคมของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าโอยะมะสึมิ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • ตดิต่อสอบถาม ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวในจุดพักรถ "ฮะระสึรุ"
  0946-62-0730

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

กรุณาอยู่ในกิริยาสำรวมระหว่างพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
เตรียมเครื่องแต่งกายป้องกันอากาศหนาวให้พร้อม

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภออะสะคุระ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีอะมะกิ รถไฟสายอะมะกิ

พื้นที่จัดงาน
ศาลเจ้าโอยะมะสึมิ
ที่อยู่ : ฮะกิโอยะมะ อำเภออะสะคุระ
รถไฟสายอะมะกิ เดินทางด้วยรถยนต์จากสถานี 30 นาที

Kazumi Terai
Public Relations/Writer
Born in Gunma. Web creator. Loves clime-suspense dramas of overseas.

WHAT'S GOING ON?