เทศกาลไอสุ ทะจิมะ กิอนไซ

(会津田島祇園祭)

ฟุกุชิมะ, อาเภอมินะมิไอส

Caution ! All Day See Tohoku

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลภายใต้เสียงเพลงขับขานซึ่งมีชื่อเรียกว่า “ชานกิริ” นี้มีประวัติศาสตร์การสืบทอดยาวนานกว่า 800 ปีเพื่อสักการะศาลเจ้าทะเทอุกะและศาลเจ้าคุมะโนะบริเวณกลางเมืองทะจิมะ ถือเป็น 1 ใน 3 เทศกาลกิออนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเทียบเท่าเทศกาลกิออนที่เกียวโต และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมประเภทที่จับต้องไม่ได้

เทศกาลจริงจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม แต่จะมีการจัดพิธีขอพรที่เรียกว่า “โอโตยะโอเซ็นโดะ” ขึ้นก่อนในเดือนมกราคมซึ่งยังมีหิมะตกเพื่ออธิษฐานให้การจัดงานในปีนี้ราบรื่น จึงอาจกล่าวได้ว่ามีการจัดเตรียมเทศกาลตลอดทั้งปี
เมื่อถึงช่วงเทศกาลกิออนในเดือนกรกฏาคม กลุ่มหญิงสาวชุดเจ้าสาวจะก้าวเดินไปยังศาลเจ้าอย่างงดงาม เรียกว่าขบวน “นานะโฮคะอิ” นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงคาบุกิจากเด็กๆซึ่งหาดูได้ยาก และการแห่ซุ้ม “เคงกะยะทะอิ” หรือการปะทะกันของซุ้มขบวนแห่ รวมถึงการแสดง “ไดไดโอกะกุระ”ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ในวันสุดท้ายด้วย อยากแนะนำให้ทุกคนได้มาสัมผัสประเพณีที่สืบทอดมานานกว่า 800 ปีเหล่านี้ 

002 Reh Aizutajima

Things to do

1. ชมขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่จากเหล่าเจ้าสาวผู้งดงาม

002 Re1 1 Aizutajimatodo (補正済み)

ประมาณ 8 โมงเช้าของวันที่ 23 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของเทศกาล ขบวนพาเหรด “นานะโฮคะอิ” อันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มออกเดิน ผู้ชายในเครื่องแต่งกายที่เรียกว่า “คะมิชิโมะ” กับรองเท้าเกี๊ยะและผู้หญิงในชุดเจ้าสาวจะนำเครื่องบูชาที่บรรจุอยู่ใน “โฮคะอิ” หรือภาชนะพิเศษ 7 ชิ้นไปสักการะแด่ศาลเจ้า ภายในขบวนประกอบด้วยผู้หญิงในชุดเจ้าสาวประมาณ 30 คนจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ขบวนเจ้าสาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น” มีช่างภาพจำนวนมากเดินทางมาจากทั่วประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บภาพความสง่างามดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังเชื่อกันว่าหากได้เข้าร่วมในขบวนพาเหรดนานะโฮคะอิแล้ว หญิงสาวคนนั้นจะได้แต่งงาน

2. เด็กๆแสดงละครคาบุกิ!

002 Re2 1 Aizutajimatodo (補正済み)

เด็กๆในชุมชนจะแสดงละครคาบุกิบนซุ้มแห่! การแสดงคาบุกิเด็กเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากในประเทศญี่ปุ่น การแสดงดังกล่าวเริ่มมีตั้งแต่ปลายยุคเอโดะจนถึงช่วงต้นยุคเมจิ และยุติการแสดงไปช่วงหนึ่ง จนกระทั่งได้รับการฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งในปี 1994 หลังจากห่างหายไปนานถึง 120 ปี! ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มีการจัดแสดงในสถานที่อื่นๆทั้งภายในและนอกจังหวัดนอกเหนือจากการแสดงบนซุ้มแห่ช่วงเทศกาลด้วย

การแสดงเริ่มประมาณ 16 นาฬิกาในวันที่ 22 และ 23

3. เทคนิคการแห่ซุ้มจากเหล่าผู้ชายผู้องอาจพร้อมพลังเต็มเปี่ยม!

002 Re3 1 Aizutajimatodo (補正済み)

ในงานเทศกาลมีการแห่ซุ้มหลากหลายประเภท ทั้งซุ้มที่มีการแสดงคาบุกิจากเด็กๆด้านบน โดยจะเคลื่อนที่ไปในขณะที่เด็กๆแสดงด้วย รวมถึงซุ้มแห่ขนาดใหญ่จาก 4 ชุมชนซึ่งแต่ละซุ้มจะฉุดกระชากและเคลื่อนที่ไปรอบๆอย่างทรงพลังราวกับจะพุ่งชนอีกซุ้มหนึ่ง เทคนิคการแห่แบบนี้เรียกว่า “เคงกะยะทะอิ” หรือแปลตามตัวอักษรได้ว่าการแห่ซุ้มทะเลาะ จังหวะการดึงรั้งซุ้มแห่ขนาดใหญ่ให้หยุดอย่างทันท่วงทีก่อนปะทะกับซุ้มอื่นเต็มเปี่ยมด้วยพละกำลัง 

(ควรระมัดระวังความปลอดภัยในการรับชมจากด้านข้างด้วย)  
การแห่เริ่มประมาณ 16 นาฬิกาในวันที่ 22 และ 23

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน 22-24 กรกฎาคม 2019 วนั วันจันทร์ที่ 22
  วนั วันอังคารที่ 23
  วนั วันพุธที่ 24
  11.45 – 22.30 น. 7.50 – 22.30 น. 13.00 – 15.00 น.
 • พนื้ทจี่ดังาน บริเวณนะกะมะจิทะจิมะอะสะตาบลมินะมิไอสุอาเภอมินะมิไอสุจงัหวดัฟคุุชิมะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ เอียดเพิม่ เติมที่สมาคมการท่องเที่ยว
  0241-62-3000
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชวั ร์ภาษาต่างประเทศ (มีจานวนจากดั )
 • ข้อมูล Wi-Fi มีใหบ้ ริการภายใน “มะจินะกะระคุสะ” (เดินจากสถานี 1 นาที)
 • ข้อมูลห้องนา้ มีหลายจุดภายในสถานีและบริเวณใกลเ้คียง
 • เวบ็ไซต์

  http://www.kanko-aizu.com/

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมการท่องเที่ยวตาบลมินะมิไอสุ
  0241-62-3000

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ไม่รบกวนผเู้ขา้ชมงานท่านอื่นระหวา่งเขา้ชมขบวนพาเหรด“นานะโฮคะอิ”
ใชค้วามระมดัระวงัในการเขา้ชมระหวา่งแห่ซุม้“เคงกะยะทะอิ”

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทาง
(สถานีที่ใกลท้ ี่สุด)
สถานีไอสุทะจิมะ รถไฟสายไอสุ
ท่ีอยู่ : บริเวณนะกะมะจิ ทะจิมะอะสะ ตาบลมินะมิไอสุ อาเภอมินะมิไอสุ จงั หวดั ฟคุ ุชิมะ พ้ืนที่จดั งานอยตู่ ิดสถานี
ขอ้มูลสญัลกัษณ์

จุดเด่นของเทศกาล
ช่วงเชา้ / กลางวนั / กลางคืน (วนั สุดทา้ ย) ฤดูกาล
ฤดูร้อน
ภูมิภาค
โทโฮคุ
มีอนั ตรายหรือไม่
ช่วงชนซุม้ (เคงกะยะไท)อาจมีอนัตราย
เหมาะสาหรับเยย่ี มชมหรือเขา้ ร่วมกิจกรรม เยยี่มชม
ส่วนประกอบ

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?