เทศกาลโอฮะชิริ

(お走り祭り)

เฮียวโกะ, อำเภอยะบุ

Over 1000 Years Afternoon See Kansai

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลได้ชื่อว่า "โอฮะชิริ" (แปลว่าออกวิ่ง) ตามลักษณะการเคลื่อนไหวของซุ้มแห่ที่รวดเร็วราวกับวิ่งไปข้างหน้า ลูกหาบจะเปล่งเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์ว่า "ฮัตโต โยโกะสะรุกะ" และเดินแห่จากศาลเจ้ายะบุไปสู่ศาลเจ้าอิซึกิ 
กล่าวกันว่า เทศกาลนี้ได้รับการสืบทอดมายาวนานกว่า 800 ปี นับตั้งแต่เทพฮิโคสะชิริโนะมิโคโตะแห่งศาลเจ้าอิซึกิแหวกทะเลขึ้นเพื่อสร้างแผ่นดินใหม่ในอำเภอโทโยโอกะ เทพเจ้าประจำศาลเจ้ายะบุซึ่งเปรียบเหมือนตัวแทนของทะจิมะโนะโกะฉะ (หรือศาลเจ้าห้าแห่งในพื้นที่แถบนี้) จึงจัดพิธีกรรมขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเทพฮิโคสะชิริโนะมิโคโตะ จนกลายมาเป็นเทศกาลในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าเป็นเทศกาลที่อธิษฐานถึงความสงบสุขในครัวเรือน การปัดเป่าโชคร้าย และการปราศจากโรคภัย
มาลองสัมผัสเทศกาลแปลกของยะบุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเชิงคติชนวิทยาประเภทจับต้องไม่ได้ของอำเภอยะบุด้วยกัน 

029 Reh Hyogo Ohashiri Top (補正済み)

Things to do

1. อย่าพลาดชมจังหวะ "การข้ามแม่น้ำ" พร้อมแบกซุ้มศาลเจ้า!

029 Re1 1 Hyogo Ohashiri Todo(補正済み)

ขบวนแห่จะแบกซุ้มศาลเจ้าหนักประมาณ 150 กิโลกรัมเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตรจากศาลเจ้ายะบุไปสู่ศาลเจ้าอิสึกิ

ในช่วงเวลาประมาณ 12.30 น.ของวันเสาร์ เหล่าลูกหาบจะแบกซุ้มเทพเจ้าข้ามแม่น้ำโอยะกะวะเพื่อทำพิธี "คะวะโทเคียว" หรือพิธีข้ามแม่น้ำ แม่น้ำมีความลึกขนาดช่วงอกของผู้ใหญ่ ลูกหาบต้องแบกซุ้มอย่างมั่นคงโดยไม่โอนเอียงต่อกระแสน้ำ เมื่อข้ามไปถึงอีกฝั่ง เหล่าคนดูต่างโห่ร้องและปรบมือให้กำลังใจกลุ่มชายฉกรรจ์เหล่านั้น นี่ถือเป็นไฮไลท์ของเทศกาล

2. ซุ้ม 2 หลังจะพุ่งชนกันอย่างดุเดือด!

029 Re2 1 Hyogo Ohashiri Todo(補正済み)

ไฮไลท์อีกประการหนึ่งของเทศกาลคือ "การปะทะซุ้ม" ในพื้นที่ทะคิโนะยะ ซุ้มของศาลเจ้ายะบุกับศาลเจ้าอิสึกิจะพุ่งปะทะกันอย่างดุเดือด และเดินทางกลับที่ของตนเมื่อปะทะกันเสร็จ อย่าลืมมาสัมผัสบรรยากาศทรงพลังของพิธี "ปะทะซุ้ม" ดังกล่าว!

Picture provided by Yabu City Tourism Association

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 13 - วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019
  จัดเป็นประจำในวันเสาร์อาทิตย์ช่วงกลางเดือนเมษายน
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้ายะบุ - ศาลเจ้าอิสึกิ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ เยี่ยมชมได้เท่านั้น
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีภายในศาลเจ้ายะบุ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.yabu-jinja.jp/ohashiri/

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมอนุรักษ์เทศกาลโอฮะชิริ (ภายในศาลเจ้ายะบุ)
  079-665-0252

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

พยายามระมัดระวังไม่ให้การถ่ายภาพหรือเข้าร่วมงานไปกีดขวางขบวนแห่

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอยะบุ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี JR โยกะ สายซันอินหลัก

พื้นที่จัดงาน
ที่อยู่ : 840 ยะบุอิจิบะ อำเภอยะบุ จังหวัดเฮียวโกะ
จากสถานีโยกะ ต่อรถบัสเซ็นทันประมาณ 15 นาที
ลงที่ป้าย ""ยะบุเมียวจิน"" จะถึงพื้นที่จัดงานทันที

Toshiki Nakamura
Writer
Loving Japanese anime and video games who grow up with Otaku culture.

WHAT'S GOING ON?