เทศกาลเอโดะสะกิ กิออน

(江戸崎祇園祭)

อิบะระกิ, อำเภออินะชิกิ

Over 400 Years All Day See Kanto

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีประจำท้องถิ่น ซุ้ม 8 หลังจะเคลื่อนที่ผสานกับเสียงดนตรีไปรอบเมือง เอกลักษณ์ของเทศกาลนี้อยู่ตรงการหมุนซุ้มตามจังหวะดนตรีซึ่งเรียกว่า“บุนมะวะชิ” และในช่วงท้ายของเทศกาล ซุ้มทั้งหมดจะต้องเผชิญหน้ากันก่อนแยกย้ายจากไปทีละหลัง (ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “ทะทะกิวะคะเระ”) อย่าพลาดชมวงดนตรีซึ่งเตรียมตัวและฝึกซ้อมยาวนานร่วมเดือน รวมถึงซุ้มแห่ที่สง่างาม
เทศกาลกิออนมีชื่อเสียงในฐานะพิธีบวงสรวงเทพประจำศาลเจ้ายะสะกะ กรุงเกียวโต และมีการจัดเทศกาลกิออนขึ้นทั่วประเทศญี่ปุ่นเพื่อเฉลิมฉลองการมาเยือนหรือการแยกดวงวิญญาณของเทพแห่งศาลเจ้ายะสะกะไปยังพื้นที่ต่างๆ 
ซุ้มแห่และเสียงเพลง “อัมบะฮะยะชิ” ได้รับการสืบทอดในพื้นที่เอโดะสะกิมานานกว่า 400 ปี แม้ว่าจะเคยเป็นพิธีบวงสรวงเทพเจ้าในยุคโบราณ แต่ปัจจุบัน มีการสืบสานงานในรูปแบบเทศกาลและเริ่มมีการจัดขบวนแห่ซุ้มขึ้น
 

007 Reh Ibaraki Edosakigion (補正済み)

Things to do

1. ชมซุ้มแห่หมุนรอบทิศทาง (บุนมะวะชิ)

เอกลักษณ์ของเทศกาลนี้อยู่ตรงการหมุนซุ้มตามจังหวะกลองซึ่งเรียกว่า“บุนมะวะชิ” ซุ้มแห่จะประกอบขึ้นโดยมีเพลาอยู่ตรงกลางส่วนที่นั่ง ทำให้ตัวซุ้มหมุนวนได้จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดของซุ้มแห่ในเอโดะสะกิ ขบวนแห่จะวนไปรอบลานกว้างและสี่แยกในพื้นที่ต่างๆ พร้อมขยับตามเสียงเพลงที่เรียกว่า “ฮะยะโจชิ” อย่าพลาดชมซุ้มแห่ที่ประดับตกแต่งอย่างงดงามและยังหมุนได้อีกด้วย

2. สัมผัสพละกำลังในช่วงไฮไลท์ของเทศกาล!

ในช่วงไฮไลท์ของเทศกาล ซุ้มขนาดใหญ่ 8 หลังจะมารวมตัวกันในจุดที่กำหนดเพื่อเผชิญหน้ากันก่อนแยกย้าย (ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “ทะทะกิวะคะเระ”) ตามจังหวะเสียงเพลง เพียงแค่ซุ้มขนาดมหึมาทั้งหมดมารวมตัวกันก็น่าทึ่งมากแล้ว แต่ละซุ้มยังบรรเลงเสียงเพลงสอดประสานกันอีกด้วย จากนั้นจึงลาจากไปทีละหลัง เกิดเป็นบรรยากาศครึกครื้นสมกับที่เป็นช่วงเด่นของเทศกาล อย่าพลาดชมพลังยิ่งใหญ่ในช่วงท้ายของเทศกาลนี้

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน เดือนกรกฎาคม 2019
  ปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน พื้นที่ในตำบลต่างๆของเอโดะสะกิ อำเภออินะชิกิ จังหวัดอิบะระกิ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่ได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มี
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มี
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ (เช่น ภายในอาคารเอโดะสะกิ โชยูคัง)
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ (ห้องล็อคเกอร์)
  ไม่มี
 • เวบ็ไซต์

  http://www.syoyukan.com/edosaki_gion.html

 • ตดิต่อสอบถาม ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว แผนกอุตสาหกรรมและสถาปัตยกรรม อำเภออินะชิกิ
  029-892-2000

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ไม่มีเป็นพิเศษ

Access Map (アクセスと地図)

แนบแผนที่เพิ่มเติม

การเดินทางสู่เอโดะสะกิ
รถไฟ JR สายโจบัง จาก สถานี “ซะนุกิ” ประมาณ 20 กม. 
จาก สถานี “อุชิคุ” ประมาณ 19 กม.
จาก สถานี “ฮิตะชิโนะอุชิคุ” ประมาณ 19 กม.
จาก สถานี “อะระคะวะโอกิ” ประมาณ 19 กม.
จาก สถานี “ซึจิอุระ” ประมาณ 20 กม.

รถไฟ JR สายนาริตะ จาก สถานี “ชิโมะอุสะโคสะกิ” ประมาณ 13 กม. 
จาก สถานี “นะเมริคะวะ” ประมาณ 11 กม.

จากทางด่วนเคนจูโอ ทางออก “อินะชิกิ IC” ประมาณ 10 นาที

รถบัส JR จากป้าย “โจบังเซ็นซึจิอุระเอกิ” ไปยัง “เอโดะสะกิเอกิ” ประมาณ 50 นาที

Toshiki Nakamura
Writer
Loving Japanese anime and video games who grow up with Otaku culture.

WHAT'S GOING ON?