เทศกาลดำนา “เซปเปะโทเบะ”

(お田植え祭り「せっぺとべ」)

คะโกชิมะ, อำเภอฮิโอคิ

Over 400 Years See Kyushu

ข้อมูลเทศกาล

พิธี “เซปเปะโทเบะ” คือเทศกาลการดำนาที่สืบทอดมายาวนานในพื้นที่แถบนี้กว่า 400 ปี หนุ่มสาวทั้งหลายจะคลุกตัวจนเปื้อนโคลนในท้องนา จากนั้นจึงร่วมดื่มเหล้าโชจู ขับร้องเพลง “เซปเปะโทเบะ” และล้อมวงกันเต้นรำ การเต้นรำนี้สื่อความหมายถึง “การพรวนดินในท้องนา” และ “การทำลายศัตรูพืช” เพื่อร่วมกันขอพรให้พืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์
คำว่า “เซปเปะโทเบะ!” เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดคะโกชิมะ หมายความว่า “กระโดดโลดเต้นให้เต็มที่”  
นอกเหนือจากพิธี “เซปเปะโทเบะ” แล้ว ยังมีการแสดงเพื่อขอพรอีกหลากหลายประเภท เช่น “ระบำเคียวเกี่ยวข้าว” “ระบำพระธุดงค์” และ “ระบำใบไผ่” จากเหล่าเด็กๆตั้งแต่ช่วงเช้า หลังจากนั้น จะมีการแห่ตุ๊กตาขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “เดโอเดง” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนเทพเจ้าแห่งดิน ถือเป็นเทศกาลที่เปี่ยมด้วยบรรยากาศครึกครื้นและแฝงความศักดิ์สิทธิ์เอาไว้พร้อมกัน

011 Reh Kagoshima Seppetobe Top (補正済み)

Things to do

1. ดื่มโชจูและร่วมพิธี “เซปเปะโทเบะ”!

011 Re1 1 Kagoshima Seppetobe To Do1 1 (補正済み)

เหล่าวัยรุ่นในชุดสีขาวจะกระโดดโลดเต้นจนตัวเปรอะเปื้อนโคลนในทุ่งนาศักดิ์สิทธิ์ตามพิธี “เซปเปะโทเบะ” ซึ่งหาชมได้ยากในภูมิภาคอื่น ผู้ร่วมงานจะตะโกนคำว่า “เซปเปะโทเบะ!” พร้อมร้องเพลงและเต้นรำ นอกจากนี้ ยังมีการแบกไม้ไผ่สูงประมาณ 10 เมตรที่ประดับธงไว้ด้านบนจากปลายนาด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งโดยไม่ให้ไม้ไผ่หักงอลงมา มีการเลี้ยงเหล้าโชจูอย่างอิ่มหนำสำราญ การจัดเทศกาลพร้อมเหล้าโชจูเช่นนี้สมกับเป็นเทศกาลของจังหวัดคะโกชิมะ แหล่งผลิตโชจูชื่อดัง!

2. บทบาทหน้าที่ของ “เดโอเดง” ที่ชวนให้พิศวง

011 Re2 1 Kagoshima Seppetobe To Do1 1 (補正済み)

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมบูชาเทพเจ้า คุณจะได้ชมพิธี “โอะคุดะริ” ซึ่งเป็นขบวนแห่นำทีมโดยตุ๊กตา “เดโอเดง” ขนาดมหึมาสูง 3 เมตรจากศาลเจ้ามุ่งสู่ผืนนาศักดิ์สิทธิ์ ตุ๊กตา “เดโอเดง” นี้จะทำหน้าที่ปกปักษ์รักษาเทศกาลอย่างสงบนิ่ง

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันที่ 2 มิถุนายน 2019
  จัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายน
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าฮิโอคิฮะจิมัง ศาลเจ้าโยชิโทชิโอนิมะรุ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ เฉพาะบุคคลที่จองล่วงหน้าเท่านั้น
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีบริการเป็นพิเศษ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มี
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.city.hioki.kagoshima.jp

 • SNS

  https://www.facebook.com/日置市役所-767041956737275/

 • ตดิต่อสอบถาม ที่ว่าการอำเภอฮิโอคิ สำนักงานฮิโยชิ
  099-292-2111

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ห้ามกระโดดเข้าแทรก

ผู้เข้าร่วมงานต้องระวังอย่าดื่มเหล้าโชจูมากเกินไป
ห้ามใช้กล้องโดรนในการถ่ายภาพ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอฮิโอคิ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟ JR สายหลักคะโกชิมะ สถานีอิจูอิน

พื้นที่จัดงาน
รถบัสคะโกชิมะโคซือ : สายอิจูอิน – คะเซดะ – อิสะกุ
ลงที่ป้าย “ฮิโอคิ” เดินต่อ 5 นาที
(จำนวนเที่ยวรถค่อนข้างน้อย กรุณาตรวจสอบล่วงหน้า)

ที่อยู่ : 377-1 ฮิโอคิ ตำบลฮิโยชิ อำเภอฮิโอคิ จังหวัดคะโกชิมะ 

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?