การแข่งเรือยาวนาหะ

(那覇ハーリー)

โอกินะวะ, อำเภอนาหะ

Afternoon See Okinawa

ข้อมูลเทศกาล

"ฮารี" หมายถึงเรือหางยาวของโอกินะวะ เทศกาลจัดขึ้นเพื่ออธิษฐานให้การประมงเจริญรุ่งเรืองและออกเรือได้อย่างปลอดภัย เชื่อกันว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนตั้งแต่สมัยอาณาจักรริวกิวเมื่อราว 600 ปีก่อน
โดยทั่วไป การแข่งขันพายเรือประเพณีจะจัดขึ้นในวันที่ 4 เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติ (ประมาณต้นเดือนมิถุนายน) แต่เทศกาล "นาหะฮารี" ได้ปรับมาจัดในช่วงวันหยุดยาวต้นเดือนพฤษภาคมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนาน นอกจากนี้ ในชุมชนอื่น มักใช้เรือฮารีขนาดเล็กที่เรียกว่า "ซะบะนิ" หรือเรือประมงในการแข่งขัน แต่ในเทศกาลนาหะฮารีจะใช้เฉพาะเรือลำใหญ่เท่านั้น
ในวันแรกจะมีการแข่งขันระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอนาหะ และการแข่งขันระดับมืออาชีพบางส่วน ถัดจากนั้น ในวันที่สองจะเป็นกิจกรรมลองนั่งเรือสำหรับบุคคลทั่วไป ส่วนในวันสุดท้าย จะมีการแข่ง "เรืออธิษฐาน" และ "เรือหลัก" อย่างดุเดือด นอกเหนือจากการแข่งเรือแล้ว ยังมีเวทีแสดงตลก ดนตรีสด การแข่งขันซูโม่ และการจุดดอกไม้ไฟอีกด้วย

068 Reh Naha Dragon Boat Race

Things to do

1. แข่งขันอย่างดุเดือดและงดงามกลางทะเล!

068 Re1 1 Naha Dragon Boat Race
068 Re1 2 Naha Dragon Boat Race
068 Re1 3 Naha Dragon Boat Race

ฝีพาย "เรืออธิษฐาน" และ "เรือหลัก" จะแต่งกายด้วยเครื่องประดับแบบโบราณ แบ่งออกเป็น 3 ลำตามแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ "นาหะ" "คุเมะ" และ "โทมะริ" ทุกทีมจะแข่งขันกันบนท้องทะเลอย่างดุเดือด เริ่มต้นจากเรืออธิษฐานที่ล่องตามจังหวะเสียงขับกล่อมและระฆังอย่างเชื่องช้า จากนั้นจึงถึงคราวของ "เรือหลัก" ที่แจวอย่างรวดเร็วไปกลับระยะทาง 600 เมตรเพื่อหาผู้ชนะ!

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันศุกร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019 (ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  จัดเป็นประจำในวันที่ 3 - 5 พฤษภาคมของทุกปี
  ไม่มีการเลื่อนวันจัดงาน เทศกาลจะยุติลงทันทีในกรณีที่อากาศไม่อำนวย
 • พนื้ทจี่ดังาน ท่าเรือนาหะ อำเภอนาหะ จังหวัดโอกินะวะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถทดลองนั่งเรือในวันที่ 4 ได้ (→ToDo2)
  ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสูง 100 ซม.ขึ้นไป
  มีเจ้าหน้าที่ให้บริการภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลีระหว่างร่วมกิจกรรม
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวนาหะ (ให้บริการภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี)
  (ระหว่างช่วงแข่งเรือจะให้บริการเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีห้องน้ำชั่วคราวให้บริการในพื้นที่จัดงาน
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีพื้นที่จอดรถและห้องล็อคเกอร์
 • ตดิต่อสอบถาม ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวนาหะ (ให้บริการภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี)
  098-868-4887
  9:00〜19:30

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

กรุณาสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งเรือต้องเป็นนักเรียนชั้นประถมขึ้นไป

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอนาหะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถรางโมโนเรล สถานีมิเอบะชิ

พื้นที่จัดงาน
ที่อยู่ : ท่าเรือนาหะ อำเภอนาหะ จังหวัดโอกินะวะ
เดินจากสถานีมิเอบะชิประมาณ 20 นาที

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?