MATSURIPEDIA

000 Tu Shintotop (補正済み)

ชินโต

""ชินโต"" คือหลักความเชื่อเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการสืบทอดมายาวนาน ท่ามกลางวิถีชีวิตกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรหรือการประมง ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามีเทพเจ้าสถิตย์อยู่ทุกที่ ทั้งในภูเขา แม่น้ำ ต้นไม้ หรือก้อนหิน ทั่วประเทศญี่ปุ่นจึงมีความเชื่อเกี่ยวกับ ""เทพเจ้า"" ในพื้นที่ของตนเองศาสนาชินโตไม่ได้เชื่อในเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเหมือนศาสนาส่วนใหญ่ทั่วโลก และไม่มีหลักคำสอนตายตัว แต่เป็นการสร้าง ""เทพเจ้า"" ท่ามกลางธรรมชาติเพื่อช่วยสนับสนุนการใช้ชิวิตตามรูปแบบของคนญี่ปุ่น และมีการสักการะเพื่อแสดงความเคารพต่อความเชื่อดังกล่าว จนกล่าวได้ว่าญี่ปุ่นคือ ""ประเทศแห่งเทพเจ้าแปดล้านองค์ (เป็นคำเปรียบเปรยหมายถึงจำนวนที่ไม่มีสิ้นสุด)"" เทพเจ้าดั้งเดิมของญี่ปุ่นอาจเป็นธรรมชาติและไม่มีรูปทรงแน่ชัด แต่ตำนานเทพบางตำนานก็เล่าถึงการจำแลงกลายลงมาให้มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ของเทพบางองค์เอาไว้ 

000 Tu Shintophoto (補正済み)
คุณวิสช์โก ฟลอเรียน
ผู้ให้ข้อมูลสำหรับเขียนบทความ

000 Tu Wiltschiko Florian (補正済み)

เกิดเมื่อปี 1987 ณ กรุงลินซ์ ประเทศออสเตรีย มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเป็นเด็กและขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการอ่านหนังสือ เขาเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นพร้อมครอบครัวเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ 14 ปี และมีโอกาสเข้าชมวัดวาอารามรวมถึงศาลเจ้าต่างๆ ทำให้เกิดความสนใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในปี 2007 เข้าลองบวชในศาลเจ้าอุเอโนะเท็มมังกู และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติของศาสนาชินโต หลังจากนั้น จึงเดินทางกลับประเทศของตน และเข้าศึกษาในแผนกญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเวียนนา เขาเดินทางกลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาชินโตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโคคุกะคุอิน เมื่อจบการศึกษาเฉพาะทาง ได้เข้าประจำเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (ตำแหน่งกงเนกิ) ณ ศาลเจ้าคนโนะฮะจิมังกูในปี 2012 และรับตำแหน่งอยู่ 4 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2016 เป็นต้นไป จะย้ายไปรับตำแหน่งในศาลเจ้าโนเบโนะ อำเภอสึ จังหวัดมิเอะ