MATSURIPEDIA

000 Tu Sengutop (補正済み)

เซ็นกู

""เซ็นกู"" หมายถึง ""การย้ายที่อยู่ของเทพเจ้า""
คนญี่ปุ่นมีวิธีการแสดงความเคารพต่อเทพเจ้าหลายวิธี เช่น การเข้าสักการะในศาลเจ้า หรือการถวายของ แต่สำหรับงานเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเทพเจ้าในรูปแบบที่สูงสุดนั้น การแสดงความเคารพดังกล่าวคือ ""เซ็นกู"" ผู้เกี่ยวข้องจะสร้างบ้าน (วิหาร) หลังใหม่แด่เทพเจ้า และย้ายเทพเจ้าออกจากที่พักเดิม โดยส่วนใหญ่ บ้านหลังใหม่จะถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ติดกับวิหารเดิม แต่จะมีการเปลี่ยนรูปแบบงานสถาปัตยกรรมให้แข็งแรงยิ่งขึ้น หรือปรับเปลี่ยนรูปทรงไปจากเดิม พิธีกรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จะจัดขึ้นเมื่อผ่านไปยาวนานหลายปี เรียกพิธีกรรมที่จัดเป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ว่า ""ชิกิเน็นเซ็นกู""

000 Tu Senguphoto (補正済み)

คุณวิสช์โก ฟลอเรียน
ผู้ให้ข้อมูลสำหรับเขียนบทความ

000 Tu Wiltschiko Florian (補正済み)

เกิดเมื่อปี 1987 ณ กรุงลินซ์ ประเทศออสเตรีย มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเป็นเด็กและขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการอ่านหนังสือ เขาเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นพร้อมครอบครัวเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ 14 ปี และมีโอกาสเข้าชมวัดวาอารามรวมถึงศาลเจ้าต่างๆ ทำให้เกิดความสนใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในปี 2007 เข้าลองบวชในศาลเจ้าอุเอโนะเท็มมังกู และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติของศาสนาชินโต หลังจากนั้น จึงเดินทางกลับประเทศของตน และเข้าศึกษาในแผนกญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเวียนนา เขาเดินทางกลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาชินโตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโคคุกะคุอิน เมื่อจบการศึกษาเฉพาะทาง ได้เข้าประจำเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (ตำแหน่งกงเนกิ) ณ ศาลเจ้าคนโนะฮะจิมังกูในปี 2012 และรับตำแหน่งอยู่ 4 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2016 เป็นต้นไป จะย้ายไปรับตำแหน่งในศาลเจ้าโนเบโนะ อำเภอสึ จังหวัดมิเอะ